Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2007.gada 16.janvārī

ar Nr.40008016809

 

 

LATVIJAS DENDROLOGU BIEDRĪBAS STATŪTI

 

 

 1. Biedrības nosaukums.
  • Biedrības nosaukums ir “Latvijas Dendrologu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība).
  • Biedrība ir patstāvīga brīvprātīga personu apvienība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem un tiesību aktiem, Biedrības programmu un statūtiem.
  • Biedrība ir juridiska persona ar savu zīmogu un rēķinu bankā.
  • Biedrībai ir sava atribūtika.
  • Biedrības juridiskā adrese:

Nacionālais Botāniskais dārzs

Dendrofloras nodaļa

Miera iela 1, Salaspils – 1, LV-2169

 1. Biedrības mērķi ir:
  • sekmēt dendroloģisko jautājumu zinātnisku risināšanu Latvijā;
  • sadarboties ar radniecīgu specialitāšu zinātniekiem un radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs, piedalīties radniecīgu citu valstu un starptautisku organizāciju darbā;
  • veicināt esošo dendroloģisko stādījumu izpēti, saglabāšanu, atjaunošanu un jaunu stādījumu veidošanu;
  • veikt izglītojošo darbu sabiedrībā par dendroloģijas un ar to saistītu nozaru jautājumiem;
  • izdot zinātnisko literatūru, kā arī publicēties citu radniecīgu organizāciju izdevumos;
  • piedalīties ar nozari saistītos projektos;
  • konsultēt un veikt ekspertīzes ar nozari saistītos jautājumos.
 2. Biedrības darbības termiņš.
  • Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 3. Biedru un goda biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
  • Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  • Par Biedrības biedriem var būt Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, kuri atzīst Latvijas Republikas likumdošanu, darbojas dendroloģijā vai ar to saistītās nozarēs, ievēro Biedrības statūtus un maksā biedra naudu. Biedrības biedri no citām valstīm tiek skaitīti Biedrības biedru sapulces kvorumā tad, ja tie piedalās biedru sapulcē.
  • Par Biedrības biedriem var būt juridiskas personas, kas atbalsta Biedrības statūtus.
  • Par Biedrības goda biedriem Biedrības valde var ievēlēt Latvijas un citu valstu iedzīvotājus. Biedrības goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedra naudu.
  • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 2 nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
  • Valdes noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
  • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
  • Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   • biedrs vairāk kā 24 mēnešus nav maksājis biedra naudu;
   • biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
   • biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
   • rupji tiek pārkāptas profesionālās ētikas normas.
  • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 4. Biedru un goda biedru tiesības un pienākumi.
  • Biedrības biedriem un goda biedriem ir šādas tiesības:
   • piedalīties Biedrības pārvaldē;
   • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā, iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  • Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
   • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • regulāri maksāt biedra naudu;
   • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
  • Biedrības goda biedriem ir šādi pienākumi:
   • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
  • Saistības biedram un goda biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 5. Biedrības struktūrvienības.
  • Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  • Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru sapulce.
 6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
  • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  • Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē reāli vai arī uz rakstiskas pilnvaras pamata.
  • Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
  • Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  • Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
  • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no biedriem.
  • Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  • Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
  • Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 7. Izpildinstitūcija.
  • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
  • Biedrības valdes sastāvā ietilpst Biedrības prezidents, divi viceprezidenti, zinātniskais sekretārs, tehniskais sekretārs-grāmatvedis.
  • Valde vada Biedrības darbu biedru sapulču starplaikos un ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kas ir biedru sapulces kompetencē.
  • Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
  • Valdes loceklis par savu pienākumu veikšanu var saņemt atlīdzību.
  • Biedrības valdes sēdes ir atklātas Biedrības biedriem, kurās viņi piedalās ar novērotāja un padomdevēja tiesībām.
 8. Biedrības prezidents:
  • tiek ievēlēts biedru sapulcē uz trim gadiem;
  • sasauc valdes sēdes un vada valdes darbu.
  • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
  • revidents nevar būt valdes loceklis.
  • Revidents:
   • veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
   • dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
   • izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
   • sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
   • veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  • Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
 9. Biedru nauda
  • Biedrības biedri maksā biedru naudu ne retāk kā reizi 2 gados.
  • Biedru naudas lielumu nosaka biedru sapulce.
 10. Visas statūtos neminētās darbības risina valde saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

 

 

 

Biedrības prezidents:             ______________________                            /Andrejs Svilāns/

(paraksts)

 

 

Biedrības viceprezidents:        ______________________                            /Andris Zvirgzds/

(paraksts)

 

 

 

Statūti apstiprināti Biedrības pilnsapulcē Salaspilī, 2005.gada 10.decembrī.